PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement van SDH Executive Search B.V., gevestigd te Nijmegen, Paijensweg 1, is van kracht met ingang van mei 2018. Vorige versies komen hierbij te vervallen.

De Functionaris Gegevensbescherming van SDH is Kasper Houben. Hij is bereikbaar via email adres: sdh@sdh.nl.

Uw privacy is belangrijk voor SDH!

In dit Privacy Statement vermelden wij welk informatiebeleid we hanteren, variërend van het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins verwerkt wordt.

Onderwerpen:

 • Doelstelling en rechtmatigheidsgrond van de verwerking van persoonsgegevens
 • Het verzamelen van persoonsgegevens
 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Uitwisseling van persoonsgegevens
 • Registratie en bescherming van persoonsgegevens
 • Bescherming van rechten en eigendommen van SDH en anderen
 • Procedure meldplicht datalekken
 • Bewaartermijn
 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
 • Klachten
 • Wijzigingen

 

Doelstelling en rechtmatigheidsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn een Executive Search bureau en zoeken geschikte kandidaten voor openstaande vacatures bij onze opdrachtgevers. Hierbij maken we gebruik van onze database met verzamelde persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten.

Deze database wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Wij kunnen u snel vinden en contact met u opnemen indien zich een passende vacature voordoet.
 • Op basis van de aanwezige gegevens kunnen we u, na verkregen toestemming, voorstellen bij onze opdrachtgevers.

 

De rechtmatigheidsgrondslag van de verzamelde gegevens is gebaseerd op toestemming van betrokkenen. Indien door u als betrokkene geen toestemming wordt verleend voor het verwerken van uw gegevens, kan SDH u niet opnemen in de database en zult u niet opgenomen worden in eventuele sollicitatieprocedures of op de hoogte worden gehouden van eventuele vacaturemogelijkheden in de toekomst. Indien u besluit uw toestemming in te trekken, zal SDH u verwijderen uit de database en komt u eveneens niet meer in aanmerking om te worden opgenomen in de sollicitatieprocedures of om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige vacaturemogelijkheden.

Verzamelen van persoonsgegevens

Gegevens kunnen rechtstreeks door uzelf aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door het doorsturen van uw CV. Dit kan zijn specifiek ten behoeve van een vacante positie, dan wel om in aanmerking te komen voor toekomstige posities of om een open gesprek aan te gaan. De gegevens vermeld in uw CV inclusief uw eigen toelichting/aanvulling daarop, onze aantekeningen voortkomend uit het contact met u en het resultaat van een mogelijk referentieonderzoek, worden door ons verwerkt in onze database. In specifieke gevallen vullen we de verzamelde gegevens over u aan met informatie verkregen openbare bronnen en sociale netwerken als LinkedIn, Facebook, etc.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens binnen onze database worden door medewerkers van SDH gebruikt om na te gaan of er mogelijk een match zou kunnen zijn met een vacante positie bij een van onze opdrachtgevers. Mocht er sprake zijn van een mogelijke match, dan wordt contact gelegd tussen een medewerker van ons en u als potentiële kandidaat, om de eerste informatie uit te wisselen. Bij wederzijdse interesse wordt een afspraak gepland (face to face, via skype of een conference call). Naar aanleiding van dit contact kan door ons een zgn. kandidaatprofiel opgesteld worden, waarin de bevindingen van het gesprek en de persoon worden omschreven.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het toesturen van mailings indien u ons hier toestemming voor heeft verleend.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Op het moment dat u besluit het vervolgtraject in te gaan, zal uw CV worden voorgelegd aan de opdrachtgever met daarnaast (indien opgesteld) het kandidaatprofiel.

In elke overeenkomst gesloten tussen een opdrachtgever en SDH wordt de opdrachtgever gewezen op zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de ter beschikking gestelde conform de richtlijnen van de AVG. In een later stadium binnen een procedure bestaat de mogelijkheid dat door SDH, wel dan niet op verzoek van opdrachtgever, een assessmentbureau wordt ingeschakeld. Ook voor deze bureaus geldt dat zij gewezen worden op hun verantwoordelijkheid conform AVG.

Indien de opdrachtgever zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zal SDH uw gegevens alleen delen nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de AVG, art. 44 t/m 48, of conform art. 49, wanneer u als betrokkene uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte instemt, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften kunnen inhouden bij ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen.

Registratie en bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij belangrijk! Als SDH hebben we passende fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Met onze medewerkers zijn hier afspraken over gemaakt.

Met de leverancier van onze database alsook met onze IT-leverancier zijn gedetailleerde verwerkersovereenkomsten gesloten om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen conform de richtlijnen van de AVG.

Ook van de met ons samenwerkende bedrijven en opdrachtgevers verlangen we dat ze de door ons verstrekte persoonsgegevens gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. SDH is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze partijen. SDH aanvaardt dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door uw verstrekte gegevens door deze partijen, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Bescherming van rechten en eigendommen van SDH en anderen

We behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd, wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Procedure meldplicht datalekken

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Op grond van de AVG geldt een meldplicht in geval van een datalek. Dit houdt in dat zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur, de binnen SDH aangestelde Functionaris Gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stelt van elk datalek dat resulteert in een aanzienlijke kans op, of ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Is het waarschijnlijk dat het datalek ook resulteert in ongunstige gevolgen voor de privacy van de betrokkene dan zal ook deze op de hoogte worden gesteld. De Functionaris Gegevensbescherming houdt een overzicht bij van voorgevallen datalekken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens en aanvullingen blijven gedurende de periode van 15 jaar bewaard in onze database voor mogelijk toekomstige dienstverlening.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement en/of over de behandeling van uw gegevens door SDH, kunt u ons contact met ons opnemen:

per post: SDH Executive Search, Paijensweg 1, 6523 MB Nijmegen

of per email: sdh@sdh.nl

Indien u inzage wilt in de gegevens die SDH van u heeft, een kopie wil hebben van de gegevens die u aan SDH heeft verstrekt, of u wilt dat wij uw gegevens aanpassen of verwijderen uit de database, dan kunt u dit ook per e-mail aangeven. Voordat wij gegevens aan u doorgeven, wijzigen of verwijderen, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop SDH uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij de Functionaris Gegevensbescherming  van SDH via email: sdh@sdh.nl.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

SDH behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen en/of aan te vullen. Uiteraard conform richtlijnen van de AVG.